Duyurular

Duyurular

TAŞIMA İŞİ İÇİN İLAN

   İLAN İŞİN NİTELİĞİ VE YERİ                 Çubuk Fidanlar Anaokulunda  Eğitim Öğretim gören öğrencilerinden okulumuza ulaşımı servisle sağlanacak  öğrencilerin taşınacağı servis araçlarının tespiti ve sözleşme imzalanması iş ve işlemleri 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan MEB Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 8. Maddesinin 6. Fıkrasına istinaden hazırlanan 30.05.2018 tarih ve 10581842 sayılı Okul Servis Araçlarının çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar kapsamında aşağıdaki şekilde yürütülecek olup ilgililere duyurulur. ŞARTNAMENİN VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI                 Taşıma işi için hazırlanan şartname ve ekleri Okul Müdürlüğümüzden  25.08.2023  ile 31.08.2023  tarihleri arsında mesai saatleri ve mesai günleri içerisinde ücretsiz olarak istekli taşımacılar tarafından alınabilecektir. SERVİS ARACI TESPİTİ İŞİNİN YAPILMA YERİ, TARİHİ VE SAATİ                 Okulumuz öğrencileri için okul servis araçlarının belirlenmesinin tespiti   01.09.2023  günü saat 12.00 de okulumuz çok amaçlı salonunda yapılacaktır. OKUL SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İŞİNE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER                 Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenen belgeler şunlardır: 1.       Tebligat için adres beyanı ,irtibat için telefon numarası ,varsa faks numarası ve elektronik posta adresi. 2.       Gerçek kişi olması halinde servis çalıştırılması işin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 3.       Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı  olduğu ticaret ve veya  sanayi odasından  servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 4.       Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına ,tüzel kişilerde üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler. 5.       Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu. 6.       Tahdit ve / veya tahsis uygulanan illerde tahditli /tahsisli araç plaka belgeleri ,diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri ,taşıma işinde kullanılacak araçların Okul Servis Araçları yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri (Ankara için 2 adet ‘’C’’Çubuk  için 6 adet yeşil kuşak) 7.       Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir. NACE kadlu faaliyet belgesi.                                EVRAKLARIN KOMİSYONA TESLİMİ                İstekliler ,ilanda belirtilen saate kadar ( 31.08.2023  günü saat 17.00) servis taşıma için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim eder. Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar her hangi bir sebeple geri alınmaz

Devamı

ETKİNLİKLERİMİZ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında yapmış olduğumuz etkinliklerimizden.

Devamı

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLIYOR

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılımız 4 Eylül de başlıyor. Uyum haftası ile açılacak olan okulumuza bütün öğrencilerimizi bekliyoruz.

Devamı